کنترل پروژه و فعالیتهای اجرایی

شما اینجا هستید

تهیه گانت چارت پروژه و کنترل فعالیتها بر اساس گانت چارت

کنترل خروجیها و نتایج ارائه شده همکاران و یکپارچه‌سازی آنها

ارائه گزارشهای عملکرد و شرکت در جلسات به نمایندگی از پروژه

پیگیری امور اجرایی و کنترل پروژه از قبیل منابع انسانی، تجهیزات و بودجه پروژه

تعامل با ناظران پروژه و ارائه گزارشها و اخذ نظرات و بازخوردها

برگزاری جلسات هماهنگی و تجمیع خروجی کلیه همکاران پروژه

تجمیع خروجی گزارش پایان فاز

سریال سامانه PM: 
۱۵
حداقل مدرک: 
۱۵
کلید ارتباط: 
ce2933e0-2abf-409b-b14d-c38ce8646407