مطالعات در خصوص نحوه تعامل با مرورگر در دنیا

شما اینجا هستید

تحقیق و مستندسازی وضعیت پشتیبانی از خط و زبان فارسی در مرورگرهای مطرح در دنیا

تحقیق و مستندسازی نحوه تعامل با مرورگرهای مطرح در دنیا

تحقیق و مستندسازی در خصوص افزودن خصیصه های جدید به مرورگرهای مطرح در دنیا

مشارکت و ثبت نیازها و ویژگیهای مطرح استخراج شده در مرورگر در فضای توسعه هر یک از مرورگرها

رصد مشکلات و مسائل مرورگرها و ارتباط آنها با جویشگر

سریال سامانه PM: 
۱۷
حداقل مدرک: 
۱۷
کلید ارتباط: 
۴e1caa64-5120-448e-b070-a2c4a587b57c