مطالعات تطبیقی در خصوص روند رشد مرورگر

شما اینجا هستید

بررسی و شناسایی محصولات فعال در حوزه مرورگر در دنیا

بررسی سهم بازار مرورگرها در دنیا و روند رشد آن

بررسی سهم بازار مرورگرها در کشور و روند رشد آن

بررسی تاریخچه کلی مرورگر و تغییرات بنیادین در توسعه

پیش‌بینی و آینده نگری در خصوص روندهای آتی مرورگر

بررسی انواع کاربرد مرورگر و جایگاه آن در معماری نرم‌افزاری و خدمات وب

سریال سامانه PM: 
۱۹
حداقل مدرک: 
۱۶
کلید ارتباط: 
۳۹۶۶۰a41-7042-4b38-87ce-6bfac5c14a43