راه‌اندازی و مشارکت انجمن کاربری

شما اینجا هستید

برنامه ریزی و اطلاع رسانی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی پیرامون مرورگر با فعالان حوزه در کشور

استخراج دانش و مستند سازی نظرات جلسات و به اشتراک‌گذاری در ویکی

تعامل با اعضا جهت مشارکت موثر و دسته‌بندی افراد فعال و غیر فعال

حضور در مجامع فعالان و انجمنهای کاربری و تهیه گزارش در خصوص نحوه همکاری

تهیه گزارش در ارتباط با میزان مشارکت و فعالیت افراد در سامانه در بازه‌های زمانی مختلف

برنامه ریزی و اطلاع رسانی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی پیرامون مرورگر با فعالان حوزه در کشور

استخراج دانش و مستندسازی محتوای جلسات و به اشتراک‌گذاری در سامانه

سریال سامانه PM: 
۱۸
حداقل مدرک: 
۱۶
کلید ارتباط: 
e1d16646-4856-445f-917a-047733fa0b69