توسعه اکوسیستم مرورگر

شما اینجا هستید

۱. آشنایی با مجوزهای نرم‌افزاری

۲. آشنایی با مدل‌های کسب و کار نرم‌فزاری

۳. آشنایی  با مدل‌های توسعه مشارکتی مانند جمع‌سپاری، نوآوری باز

سریال سامانه PM: 
۱۴
حداقل مدرک: 
۱۵
کلید ارتباط: 
e2cea56f-24a7-4073-bfc7-b6175be80362